Gửi bài luận của bạn

Hãy gửi bài luận hay bài viết cá nhân của bạn để một trong các chuyên gia viết luận của chúng tôi có thể hiệu đính, chỉnh sửa dòng (line editing) hoặc đánh giá bốn điểm những bài viết đó! Chúng tôi cũng có thể cô đọng các bài luận để phù hợp với giới hạn từ!

Dịch vụ

Hiệu đính: chúng tôi sẽ sửa từng lỗi dấu chấm câu, chính tả, ngữ pháp và cách dùng từ.

Chỉnh sửa dòng: Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể cải thiện cấu trúc câu, ngữ điệu và từ vựng ở những chỗ thích hợp.

Đánh giá bốn điểm: bạn sẽ có được những nhận xét về cấu trúc, ngữ điệu, nội dung và chi tiết của bài luận của bạn.

Cô đọng bài luận: Chúng tôi sẽ giảm số từ trong bài luận của bạn để phù hợp với giới hạn từ trong yêu cầu đặt ra.

Chỉnh sửa toàn diện: Một “bản chỉnh sửa tổng thể” cho bài luận của bạn, có thể bao gồm việc tái cấu trúc đoạn văn và loại bỏ nội dung không cần thiết. Không có giá cố định cho dịch vụ này; bạn cần gửi bài luận của mình để báo giá.

Tư vấn: Sắp xếp lịch hẹn để nói chuyện với một chuyên gia viết luận của chúng tôi!

Sự khác biệt giữa hiệu đính và chỉnh sửa dòng là gì?

Khi bạn gửi bài luận của bạn để hiệu đính, chúng tôi chỉ sửa các lỗi. Chúng tôi không sửa cấu trúc câu hoặc cách dùng từ, trừ khi bạn sử dụng từ sai hoặc có lỗi chính tả.
Nhấp vào đây hoặc hình ảnh bên dưới để xem đoạn văn ví dụ về bản được hiệu đính và bản được chỉnh sửa dòng.

Đánh giá bốn điểm bao gồm những gì?

  1. Cấu trúc: Bài luận của bạn được bố cục như thế nào. (Quan trọng nhất là đoạn mở bài và đoạn kết luận!)
  2. Ngữ điệu: Mức độ trang trọng của từ ngữ cũng như cảm xúc và thái độ được thể hiện trong bài luận của bạn và cách mà người đọc có thể cảm nhận chúng.
  3. Nội dung: Chủ đề và các ý triển khai có thống nhất với nhau hay không.
  4. Chi tiết: Chính tả, ngữ pháp, cách dùng từ, từ vựng, dấu câu và cấu trúc câu.

Cam kết không đạo văn: Hệ thống nộp hồ sơ của chúng tôi được mã hóa và chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ bài luận của bạn với bất kỳ ai ngoài nhóm quản lý, chuyên gia và chuyên gia tư vấn đáng tin cậy của IvyAchievement.

Gửi bài luận